گزارش‌های استنادی نشریات علمی کشور

پایگـــــــــاه اطلاعــات علمـــــــی جهـــــــــاد دانشگـاهی

Journal Citation Reports

گزارش استنادی

نشریات II-IF

مجموع 1200 گزارش

گزارش ارجاعی

نشریات Ik-ys

مجموع 1200 گزارش

گزارش پیمایشی

نشریات ls-rn

مجموع 1200 گزارش

گزارش مادی

نشریات po-ys

مجموع 1200 گزارش

گزارش فرهنگی

نشریات aa-ww

مجموع 1200 گزارش

گزارش استنادی

نشریات II-IF

مجموع 1200 گزارش

گزارش استنادی

نشریات II-IF

مجموع 1200 گزارش

گزارش استنادی

نشریات II-IF

مجموع 1200 گزارش

ردیف نام نشریه مقالات سال مقالات سال استناد های سال استناد های سال استناد های سال استناد های سال شاخص آنی ضریب تاثیر ضریب تاثیر 5 سال
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127
1 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) 24 32 8 6 0 6 0.0127 0.0127 0.0127

توضیحات گزارش استنادی

در این کارگاه برخی از تحلیل هایی آموزش داده می شود که معمولا در مقالات کتابسنجی صورت می گیرد. تمام مراحل اجرای تحلیل شامل، دسترسی به منابع داده‌ها، گردآوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها، مصورسازی و گزارش نتایج مراحل اجرای تحلیل شامل، دسترسی به منابع داده‌ه