دامپزشکی

2290

اطلاعات بیشتر

علوم انسانی

2290

اطلاعات بیشتر

علوم پایه

2290

اطلاعات بیشتر

کشاورزی

2290

اطلاعات بیشتر

فنی و مهندسی

2290

اطلاعات بیشتر

هنر و معماری

2290

اطلاعات بیشتر

علمی تخصصی

2290

اطلاعات بیشتر

دسترسی‌ها

ثبت درخواست همایش

امکان معرفی ویژه و ثبت مقالات و فیلم ارایه همایش

اطلاعات بیشتر

ثبت درخواست

تبلیغات هوشمند

اطلاعات بیشتر

برگزارکنندگان اصلی 

همایش‌های علمی

انجمن های علمی

همایش های برگزار شده توسط انجمن علمی

وزارت علوم

همایش های برگزار شده توسط دانشگاه ها و مراکز تابعه وزارت عتف

وزارت بهداشت

همایش های برگزار شده توسط دانشگاه ها و مراکز علمی تابعه وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد اسلامی

همایش های برگزار شده توسط واحد های دانشگاه ازاد اسلامی

جهاد دانشگاهی

همایش های برگزار شده توسط واحد ها و مراکز تابع جهاد دانشگاهی

سازمان ها طرف قرارداد

همایش های برگزار شده توسط سازمان ها و شرکت های معتبر دارای مجوز برگزاری

سازمان های دولتی

همایش های سازمان ها و مراکز دولتی

همایش‌های 

ویژه

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۱عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۲عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۳عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۴عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234